Stanovy

ČESKÝ FILMOVÝ A TELEVIZNÍ SVAZ FITES, z.s.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Český filmový a televizní svaz FITES, z.s. (dále jen FITES) je sdružením českých tvůrčích audiovizuálních pracovníků. Má plnou právní subjektivitu.

2. Působí na území České republiky. Sídlem FITES je Praha.

II. POSLÁNÍ A ČINNOST FITES

1. Sdružuje a hájí audiovizuální tvůrce, podněcuje trvalou výměnu názorů v české audiovizuální kultuře, sjednocuje se na odborných stanoviscích a podporuje postupy směřující ke vzniku umělecky a eticky hodnotných děl.

2. Zasazuje se o uplatňování humanity, mravnosti, demokracie a tvůrčí svobody v audiovizuálních dílech a médiích.

3. Usiluje o zajištění optimálních materiálně technických, ekonomických a organizačních podmínek profesionální audiovizuální tvorby.

4. Hájí profesní, autorská, smluvní i sociální práva a zájmy všech tvůrčích pracovníků – i nečlenů. Hájí svobodu tvorby proti neodůvodněným i možným politickým či jiným tlakům a usiluje o zveřejňování hodnotných uměleckých děl.

5. Sleduje uměleckou, profesní a etickou úroveň původní české audiovizuální tvorby i díla zahraniční produkce.

6. Podporuje oprávněné nároky autorů audiovizuálních děl a děl audiovizuálně užitých v rámci příslušných autorsko-právních vztahů.

7. Napomáhá uplatnění talentovaných profesionálních a i amatérských tvůrců se zvláštním ohledem na začínající adepty v oboru.

8. Poskytuje za úplatu služby v oblasti kultury, zejména ve sféře filmu, televize, výtvarného umění a propagace na území České republiky i v zahraničí.

9. Spolupracuje na řešení konkrétních organizačních a legislativních otázek s kulturními institucemi, zákonodárnými sbory a výkonnou mocí. Je-li to účelné, postupuje v součinnosti s uměleckou obcí a profesními sdruženími.

10. Spolupracuje s ostatními partnerskými organizacemi v oblasti audiovize.

11. Podporuje spolupráci nezávislých tvůrců a producentů s televizí veřejné služby.

12. Zasazuje se o uplatňování a dodržování jasných pravidel při zadávání veřejných zakázek a koprodukcí v audiovizuální oblasti.

III. ČLENSTVÍ ve FITES

1. Členem FITES se může stát: – občan České republiky starší osmnácti let (i bývalý a v zahraničí pracující) – cizí státní příslušník tvořící na území České republiky, který projevil talent, prokázal odbornou kvalifikaci, podílí se výrazně na tvůrčí práci v příslušném oboru audiovizuální tvorby, případně má za sebou víceletou úspěšnou činnost. Člen je povinen složit zápisné a platit členské příspěvky.

2. Členy přijímá za předpokladu splnění podmínek stanovených v předcházejícím odstavci na základě členské přihlášky Výkonný výbor. Proti jeho rozhodnutí se lze odvolat k Valné hromadě.

3. Členství zaniká vzdáním se členství, nezaplacením členských příspěvků, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn., rozhodnutím Výkonného výboru pro hrubé porušení pravidel členského soužití, pro pravomocný rozsudek za úmyslný trestný čin a úmrtím. Proti rozhodnutí Výkonného výboru má vyloučený člen právo se odvolat k Valné hromadě.

4. Člen má právo volit a být volen do orgánů FITES a účastnit se hlasování o všech otázkách, jež jsou projednávány na Valné hromadě. Má právo všestranně se účastnit na činnosti FITES i na všech akcích pořádaných Výkonným výborem a dle jeho dispozic. Každý člen má jeden hlas.

5. Členové se mohou sdružovat podle své profese a zájmů v oborových sekcích, profesních klubech a zájmových skupinách v rámci FITES. Činnost všech těchto organizačních složek Výkonný výbor koordinuje a dle svých možností i podporuje.

6. Při FITES mohou vzniknout se souhlasem Výkonného výboru, které se stávají jeho kolektivním členem; řídí se vlastním jednacím řádem, který musí být v souladu se stanovami FITES. Členy asociací mohou být i nečlenové FITES. Pověřený člen asociace se může zúčastňovat zasedání Výkonného výboru s hlasem poradním.

IV. ORGÁNY FITESU
1. Valná hromada
1.1. Nejvyšším orgánem FITES je Valná hromada. Svolává ji Výkonný výbor pozvánkou obsahující navrhovaný program Valné hromady, uveřejněním v časopise Synchron, nebo na www.fites.cz nejpozději 14 dní před jejím konáním a to nejméně jednou ročně. Valná hromada musí být rovněž svolána neprodleně na žádost alespoň jedné třetiny členů.

1.2. Jednání Valné hromady se řídí stanovami, programem a jednacím řádem, které si sama schválí. Valná hromada na návrh Výkonného výboru schvaluje řídícího a volí si své pracovní orgány – zapisovatele, mandátovou a návrhovou komisi a dle potřeby i volební komisi.

1.3. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách existence, programu a činnosti FITES. Dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů v době usnášení, schvaluje stanovy a jejich změny a dvoutřetinovou většinou všech členů rozhoduje o zániku FITES. Projednává a schvaluje zprávy Výkonného výboru o činnosti o hospodářských výsledcích FITES. Stanoví výši členských příspěvků a zápisného a tuto výši uveřejní na www.fites.cz.
Usnesení Valné hromady jsou pro orgány FITES závazná.

1.4. Rozhoduje o počtu členů Výkonného výboru a Kontrolní rady a volí jejich členy a náhradníky.

2. Výkonný výbor
2.1. Statutárním orgánem FITES je Výkonný výbor, jako orgán kolektivní. Výkonný výbor má nejméně 3 členy a nejvíce 9 členů, kteří jsou voleni Valnou hromadou na volební období 2 let. Opakovaná volba stávajících členů je možná.

2.2. Výkonný výbor řídí činnost a hospodaření FITES. Výkonný výbor ze svého středu volí předsedu a místopředsedy, kteří jsou z výkonu své funkce odpovědni Výkonnému výboru.

2.3. Zvolený člen Výkonného výboru musí splňovat vedle předpokladů požadovaných příslušnými zákony další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR podle zvláštního předpisu. Tuto skutečnost musí doložit Výkonnému výboru do 60 dnů po zvolení do funkce předložením Osvědčení a Čestného prohlášení .

2.4. Jménem FITES jedná samostatně předseda (předsedkyně) Výkonného výboru, nebo dva místopředsedové současně, případně osoba k danému jednání Výkonným výborem pověřená.

2.5. Jednání Výkonného výboru se řídí stanovami a jednacím řádem Výkonného výboru. Z jednání Výkonného výboru jsou pořizovány zápisy, které jsou k dispozici členům v kanceláři a na webové stránce FITES.

2.6. Při odstoupení člena Výkonného výboru z funkce nastupuje na jeho místo náhradník s nejvyšším počtem hlasů. Na přechodné období do příští Valné hromady může Výkonný výbor kooptovat nejvýše tři náhradní členy.

2.7. Výkonný výbor určuje a uveřejňuje korespondenční adresu FITES na veřejně přístupném webu.

2.8. Členství ve Výkonném výboru a Kontrolní radě je neslučitelné.

3. Kontrolní rada
3.1. Kontrolní rada kontroluje dodržování stanov, plnění usnesení orgánů FITES, veškerou hospodářskou činnost FITES i jeho složek. A to z hlediska jejich hospodárnosti a věcné i účetní správnosti. O své činnosti podává zprávu nejméně jednou za rok Valné hromadě.

3.2. Kontrolní rada má maximálně 3 členy, kteří jsou voleni Valnou hromadou na volební období 2 let. Opakovaná volba stávajících členů je možná. Kontrolní rada volí ze svého středu předsedu.

3.3. Zvolený člen Kontrolní rady musí splňovat vedle předpokladů požadovaných příslušnými zákony některé další předpoklady pro výkon funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR podle zvláštního předpisu. Tuto skutečnost musí doložit Výkonnému výboru do 60 dnů po zvolení do funkce předložením Osvědčení a Čestného prohlášení1.

3.4. Jednání Kontrolní rady se řídí stanovami, případně jednacím řádem, který si sama schválí. Členové Kontrolní rady mají právo účastnit se jednání Výkonného výboru s hlasem poradním.

3.5. Kontrolní rada má právo navrhnout bod k projednání do předloženého programu jednání Výkonného výboru.

3.6. Pokud některý ze zvolených členů Kontrolní rady odstoupí, nastupuje na uvolněné místo náhradník s nejvyšším počtem hlasů. Na přechodné období do příští Valné hromady může Kontrolní rada se souhlasem Výkonného výboru kooptovat nejvýše dva náhradní členy.

4. Společná ustanovení pro jednání orgánů
4.1. Orgány FITES jsou usnášeníschopné v přítomnosti nadpolovičního počtu jejich členů a usnášejí se prostou většinou s výjimkou ustanovení odstavce 1. 3. článku IV. stanov. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

4.2. V případě, že se na Valnou hromadu ve stanovenou hodinu nedostaví většina členů Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., VH nebude schopna usnášení a rozpustí se. Pokud se tak stane, Výkonný výbor v souladu s § 257 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. svolá náhradní zasedání VH, a to ve lhůtě do šesti týdnů. Toto Náhradní zasedání Valné hromady je usnášeníschopné již za jakéhokoli počtu přítomných členů spolku.

4.3. Členové všech orgánů hlasují zvednutím ruky nebo tajným hlasováním. Orgány se volí vždy tajným hlasováním. Zvoleni jsou ti, kteří dostanou nejvyšší počet hlasů, nejméně však od nadpoloviční většiny přítomných členů.

V. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY FITES

1. Pro řešení specifických úkolů Výkonný výbor ustanovuje trvalé nebo dočasné pracovní skupiny. Jejich usnesení mají povahu doporučení, která se po schválení Výkonným výborem realizují.

2. V rámci FITES dle rozhodnutí Výkonného výboru mohou pracovat oborové sekce, jejich činnost řídí výbory, které si sami zvolí. Ze své činnosti a hospodaření jsou odpovědny svým členům a Výkonnému výboru. Hospodaří s finančními prostředky, které jim svěří Výkonný výbor. Tyto prostředky jsou povinni zúčtovat Výkonnému výboru do 31. prosince každého roku, pokud pro jejich zúčtování není Výkonným výborem stanoven jiný termín.

VI. HOSPODAŘENÍ FITES

1. FITES hospodaří s vlastním majetkem nebo s majetkem svěřeným do dočasného nebo trvalého užívání. Finanční zdroje tvoří členské příspěvky, dotace, granty, výnosy z vlastní hospodářské činnosti, dary a další finanční zdroje.

2. Každý člen FITES má právo nahlédnout do účetních dokladů a dalších souvisejících písemných podkladů, které jsou k dispozici v kanceláři FITES.

VII. ZÁNIK FITES

1. O případném zrušení, sloučení či rozdělení FITES rozhoduje Valná hromada. Soud může zrušit FITES za podmínek stanovených § 268 OZ.

2. Při zrušení bude provedena likvidace majetku, o jejímž způsobu rozhodne Valná hromada.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny těmito stanovami, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
2. Tyto změny stanov, které byly přijaty Valnou hromadou dne 11. března 2002 a registrovány pod č.j.: VSP/1-2 368/90-R dne 23. 4. 2002 Ministerstvem vnitra ČR, ve znění změn schválených Valnou hromadou dne 8. listopadu 2010, změn stanov schválených Valnou hromadou FITES v Praze dne 15. 4. 2013 a změn schválených Valnou hromadou dne 16. června 2014, nabývají platnosti ve znění schváleném náhradním zasedáním Valné hromady FITES dne 25. května 2016.