Státní fond kinematografie rozdělil 7,5 milionu korun dokumentaristům

Rada Státního fondu kinematografie na svém jednání ve dnech 30. června - 2. července 2015 rozhodla o podpoře projektů na výrobu dokumentárního filmu. Největší dotaci, celkem 1,2 milionu korun, získala společnost Mimesis Film Jana Macoly a její projekt Normální autistický film. Celkem v rámci výzvy rozdělil Státní fond kinematografie 7,5 milionu korun.

Níže se můžete podívat jak hodnotila rada SFK jednotlivé projekty a na základě čeho dotace přidělila. Kompletní výsledky najdete na: http://fondkinematografie.cz/vysledky-rozhodovani-rady-vyroba-dokumentarniho-filmu.html

Mimesis Film s.r.o. - Normální autistický film
Miroslav Janek se za podpory zkušeného producenta (Mimesis Film, Jan Macola) pouští do filmu, který by se svým tématem a svým pojetím mohl stát pozoruhodným dílem české dokumentaristiky.
Je to film o autismu, nevyléčitelném nervovém onemocnění, které Janek chápe především jako odlišnost. Nezabývá se tudíž tolik nemocí samou jako spíš autisty (v jeho výběru převážně dětmi), kteří tou odlišností determinováni žijí v prostředí „normálních“ lidí, orientují se v něm a chápou je po svém. Autor se nesoustředí na to, co je špatně, ale co je jinak. To jinak obsahuje jak bezradnost, tak často i geniální schopnost proniknout k vidění světa, které je běžnému jedinci nedostupné.
Miroslav Janek empaticky a trpělivě sleduje příběhy svých postav v jejich uzavřeném světě a objevuje v něm jejich prostřednictvím leccos, co pro nás „neurotypické“ může být přínosem k lepšímu vnímání světa našeho. Autistické vnímání je opředeno tajemstvím, které vnímat a zkoumat se vyplatí. „Nepřehlédnutelným autistickým projevem je upřímnost“, píše Janek v přiložené explikaci. Upřímnost je i klíčem v přístupu autora k protagonistům zamýšleného filmu.
Rada ve shodě s hodnocením experta se domnívá, že vznikne dílo cenné pro poznání v sociálním a humánním smyslu, ale i atraktivní pro filmového diváka.

K2 s.r.o. - Rytíř pro Brno
Filmový projekt Pavla Štingla organicky spojuje několik v kulturním a sociálním kontextu důležitých témat. Práce na monumentálním jezdeckém pomníku je sama o sobě jedinečná a zajímavá jak po stránce tvůrčí tak řemeslné, staví před sochaře řadu problémů, které je nutno vynalézavě vyřešit. Jezdecká socha jako centrální artefakt v rámci městské zástavby sice staví na zažívané tradici, přesto je pro současníky něčím novým a překvapivým. Autorská osobitost významného autora, která se projevuje ve stylizaci a uplatnění díla, je závislá i na jeho přijetí kritikou a především veřejností.
Pavel Štingl a jeho tým, složený z osobností, které se svou dosavadní tvorbou osvědčily jako významní filmaři, je zárukou, že film se s náročnými úkoly, které si stanovil, vyrovná. Fundovaná úvaha, která žádost doprovází, nabízí obsahovou kvalitu i atraktivní formu a tudíž reálnou naději, že budoucí film zaujme jak odborně interesovanou veřejnost, tak i diváka v kině.
Především s verbálním hodnocením obsahového experta se Rada shoduje, výhrady ekonomického experta vysvětlil žadatel na slyšení.

První veřejnoprávní s.r.o. - ....film, který zmizel
Celovečerní film Smrt v Rusku Ondřeje Provazníka je téma dokumentárního filmu „...film, který zmizel“ režiséra Tomáše Kleina oboje v produkci Čestmíra Kopeckého. Smrt v Rusku bude natáčena tak, aby vznikl pouze jeden jediný nosič, který po 60 - 80 projekcích zanikne a film bude po poslední projekci rozstříhán a rozdán divákům. Vznikne tak unikátní záznam vzniku, distribučního života a zániku filmového díla včetně jeho interakce s diváky, kdy bude podobně jako předchozí projekt „..a bude hůř“ promítán po hospodách a klubech a natáčení dokumentu bude ukončeno až po poslední projekci.
Pomíjivost uměleckého díla je tak základním a nosným tématem projektu, který má velkou šanci na divácký úspěch i po zničení původního díla. Projekt je velmi dobře připraven a Rada byla v souladu s oběma expertními posudky.

Bio Art Production, s.r.o.- Tajemství divadla Sklep aneb manuál na záchranu světa
Dokumentární film v režii Olgy Dabrowské a produkci Bio Art Production o podporu již jednou neúspěšně žádal. Od té doby došlo k výraznému propracování projektu, který je aktuálně ve fázi střihu. Předchozí skepse, zda Sklep mezi sebe pustí dokumentaristy a nechá je pracovat bez snahy ovlivnit výsledný dokument, byla vyvrácena, a je zde tak velká šance na vznik divácky zajímavého dokumentu o fenoménu Sklep, který zatím nikdy nebyl v takovémto rozsahu realizován. Autorský a producentský team, včetně nápadité artové distribuční strategie společnosti Aerofilms, je zárukou úspěšné realizace a také toho, že se film k divákům a fanouškům Sklepa s dostatečnou publicitou dostane.
Rady byla v souladu s ekonomickou analýzou. Obsahová nebyla dodána.

Evolution Films, s.r.o. - Country česká(Amerika)
Dokument debutujícího režiséra Jana Foukala a produkční společnosti Evolution Films s.r.o. je nevšedním zpracováním unikátního fenoménu českého trampingu. S lehkou ironií a nadsázkou je zde zpracováno téma, které provázelo a nějakým způsobem zasáhlo velkou část české populace a tedy i potencionálních diváků. Film již jednou Radou neúspěšně žádal o podporu. Aktuálně byl film dokončen a bude mít svoji premiéru na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech pod názvem Amerika. Zkušenost produkční společnosti a výběr zkušeného distributora (Aerofilms) je zárukou, že projekt bude se zajímavou distribuční strategií široce distribuován a pro diváky by mohl být velmi atraktivní.
Projekt je výborně přípraven a Rada se shodla s ekonomickou expertní analýzou. Obsahová nebyla dodána.

Background films s.r.o.- Zákon Helena
Příběh policistky Heleny Kahnové nese v sobě realitu devadesátých let a jejich příznačného rysu - prorůstání organizovaného zločinu do státních struktur. Boj s touto zločinností hluboce poznamenal život této statečné ženy.
Dokumentaristka Petra Nesvačilová nezůstává jen u pouhého portrétu, ale z hlediska jednotlivých osudů gangsterů se snaží nahlédnout organizovaný zločin, odhalit motivace, pohnutky a zachytit sebereflexi odsouzených zločinců.
Několikaletá příprava vykazuje promyšlenost, velkou důkladnost a jasný a srozumitelný koncept, který režisérka potvrdila na slyšení. Rada je v souladu s experty.

Vernes s.r.o. - Počátky 2
Projekt režisérky Lindy Jablonské navazuje na její předchozí televizní dokumenty Ústav (2011) z cyklu Rodinné křižovatky a Počátky – na půl cesty (2013). Autorka sleduje časosběrnou metodou trojici dívek, které prošly dětským domovem a dnes se snaží najít si místo ve společnosti. Rada ocenila dramaturgii projektu - od výběru protagonistek až po realizační a distribuční strategii. Zpracování zásadního společenského tématu se díky přístupu režisérky vzpírá zjednodušování a bojuje s mýty, které ho obestírají. Rada také oceňuje, že projekt je realizován produkční společností Vernes, která stojí za podobně koncipovaným filmem Danielův svět.
Rada je v souladu s expertními posudky. Některé nejasnosti, zmíněné v ekonomické analýze, byly objasněny na slyšení.

D1Film s.r.o. - University a svoboda
Dokumentární film Víta Janečka zkoumající role univerzit a vysokoškolského vzdělávání v současné době již jednou neúspěšně žádal o podporu. Předložený projekt se od první žádosti značně posunul a to jak v ekonomické oblasti, kdy byla schválena TV verze pro Českou televizi, tak v oblasti koncepce, formální stránky a distribuční strategie projektu, které byly Radě upřesněny na osobní prezentaci.
Hlavní přínos projektu vidí Rada v zatím dokumentárně nezpracovaném tématu univerzit a akademického prostředí, které má šanci rozpoutat diskuse o fungovaní vysokých škol v ČR a jejich postavení ve společnosti obecně v celém „západním“ světě. Eventová distribuční strategie, projekce v univerzitních městech, přímo na univerzitách a zacílení na zahraniční pak může velmi dobře zafungovat a film tak má velkou šanci se dostat mezi své diváky.
Rada byla v souladu s ekonomickou analýzou, jen bodově více hodnotila producentskou strategii, která byla opět upřesněna na osobní prezentaci. Obsahová nebyla dodána.

Produkce Třeštíková s.r.o. - Zkáza krásou
Na vlně probuzeného zájmu o Lídu Baarovou, hvězdu českéhofilmového nebe, která zazářila mimořádně jasně a dohasínala pak za dramatických okolností do dlouhé a snad nezasloužené samoty, by film Heleny Třeštíkové měl sehrát roli empatického vyrovnání. Autorka vychází z obsáhlých rozhovorů s Baarovou, které natočila roku 1995 v Salzburgu a které uplatnila ve svém tehdejším půlhodinovém filmu (Sladkosti Lídy Baarové) jen z části. Míní je doplnit archivním zpravodajským materiálem a úryvky z Baarové filmů. Rada oceňuje, že pečlivá úvaha a cílené rešerše umožní obejít se bez hodnotících komentářů a zprostředkovat tak divákům diferencovaný lidský kontakt s ženou, která se octla v nesnadných osobních a dějinných situacích, kterým nechtěla nebo neuměla čelit.
Zkušenost i Heleny Třeštíkové a jejího týmu dávají oprávněnou naději, že vznikne film, který své téma dokáže zobecnit i bez deklarativních návodů a který bude zajímavý nejen pro Čechy, ale i pro diváky v zemích, které se jako evropské dějiště Baarové příběhu na jeho okolnostech podílely.
Expertka hodnotí film vysokým počtem bodů a Rada její argumenty akceptuje.

Produkce Radim Procházka s.r.o. - Divočina
Dokumentární film Mariána Poláka v produkci Radima Procházky by měl být po dlouhé době prvním velkým přírodopisným filmem (wildlife film) mapující českou přírodu, který však nemá být pouze čistým popisem, ale i esejí a úvahou nad lidskou činností, která přírodu ovlivňuje.
Projekt je součástí většího evropského projektu „Příroda, koho to zajímá?“, který má velmi silný marketingový potenciál vzhledem k podpoře z Norských fondů a zajištěné distribuci v mnoha evropských státech.
Na slyšení byla upřesněna struktura a koncept projektu, který z žádosti nebyl úplně zřejmý. Rada se shodla, že potenciál v kinech by mohl být při dobré realizaci a distribuční strategii veliký.Upřesnění konceptu a struktury však zároveň vedlo k pochybnostem o výši rozpočtu a ve výsledku se odrazilo v mírném snížení udělené dotace.
Rada byla v souladu s expertními posudky.

nutprodukce, s.r.o. - S mámou venku
Projekt debutující režisérky a novinář ky Veroniky Jonášové navazuje na její předchozí krátkometrážní dokument S mámou v base a také na řadu reportáží, které o ženách ve speciálním oddělení věznice ve Světlé nad Sázavou pro ženy s dětmi napsala a natočila. Jonášová sleduje trojici žen, které už věznici opustily a snaží se vrátit do obyčejného života.
Rada ocenila zejména výběr tématu a jeho zpracování, které odpovídá dlouholetému úsilí realizačního týmu zachytit prostřednictvím tří protagonistek jedinečnost přístupu věznice k odsouzeným ženám, který je zcela ojedinělý i v mezinárodním kontextu. Rada zvážila rizika projektu vyplývající z jeho publicistického charakteru i z nedostatečně připravené distribuční strategie, ale domnívá se, že spojení zkušeného producenta (nutprodukce) a debutujícího týmu novinářek může vést ke kýženému výsledku.
Rada je v souladu s texty expertních posudků, projektu ovšem udělila vyšší bodové ohodnocení a to zejména u kreditu žadatele, jímž je sice mladá, ale již velmi dobře etablovaná produkční skupina a u producentské strategie, která byla upřesněna na osobní prezentaci. Snížení požadované podpory odpovídá umístění projektu mezi ostatními žadateli a poměrnému rozložení celkové finanční alokace ve výzvě.

BUC - FILM s.r.o. - Jiří a Otto Bubeníčkovi
Dokumentární film režiséra Martina Kubaly v produkci BUC - FILM s.r.o. popisuje závěr kariéry známých dvojčat tanečníků Jiřího a Otty Bubeníčkových. Rada velmi dlouho zvažovala podporu tohoto projektu a to hlavně pro velmi nejasný vizuální koncept projektu. Takto obrazově silné téma nebylo v režisérské ani producentské explikaci zásadněji akcentováno a Rada ani v rámci slyšení nedostala úplně přesvědčivé odpovědi. Také absence zahraničního koproducenta u takto mezinárodní látky, byla jednou z výtek projektu.
Nakonec se však v vzhledem k neopakovatelnosti tématu a zajímavému distribučnímu potenciálu projektu rozhodla tento podpořit, i když se sníženou výší dotace. Rada byla v souladu s expertními posudky.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.