Pozvánka: Náhradní Valná hromada FITES 2016 se koná 25. 5.

Protože VALNÁ HROMADA konaná v termínu 25. dubna 2016 nebyla usnášení schopná podle (§ 252 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) Výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., si Vás dovoluje pozvat na náhradí VALNOU HROMADU Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

Termín konání: pondělí 25. května 2016 od 17.00 hod.
Místo konání: v budově Akademie věd České republiky, Národní 3, 117 20 Praha 1,
II. poschodí, sál č. 206, stanice MHD Národní divadlo

Program Valné hromady (dále jen VH):
1. Prezence členů FITES.
2. Zahájení, zjištění aktuálního stavu přítomných členů FITES.
3. Volba předsedajícího – řídícího VH, volba orgánů VH, tedy členů mandátní komise, členů volební komise (skrutátorů) a členů návrhové komise.
4. Zpráva mandátové komise, ověření zda je VH usnášeníschopná (případné ukončení VH).
5. Přijetí programu zasedání VH a Jednacího řádu VH.
6. Výroční zpráva a plán činnosti FITESu na následující období.
7. Zpráva o hospodaření, finanční situaci a rozpočet pro rok 2016.
8. Návrh Kontrolní komise FITESu k bodům 6. a 7. – usnesení k předneseným zprávám.
9. Hlasování VH o návrhu Kontrolní komise – VH schvaluje přednesené zprávy / VH bere na vědomí / VH nesouhlasí.
10. Návrhy a představení kandidátů do Výkonného výboru a Kontrolní komise.
11. Projednání návrhu úprav Stanov a hlasování.
12. Zpráva volební komise VH o kandidátech na členy Výkonného výboru a Kontrolní komise FITESu.
13. Tajná volba členů Výkonného výboru FITESu.
14. Zpráva volební komise VH o výsledku voleb do Výkonného výboru FITESu, popř. 2. kolo voleb.
15. Návrh kandidátů do Kontrolní komise a tajná volba členů Kontrolní komise FITESu.
16. Zpráva volební komise VH o výsledku voleb do Kontrolní komise FITESu, popř. 2. kolo voleb.
17. Diskuse a podněty od členů FITESu, zpráva návrhové komise – návrh usnesení VH.
18. Přijetí závěrečného usnesení VH, závěr.

Materiály pro Valnou hromadu, včetně návrhu změn a doplnění stanov, jsou k nahlédnutí v sídle spolku po předchozí domluvě na tel. č. 724 216 657.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.