Pozvánka: Valná hromada Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

Výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., si Vás dovoluje pozvat na VALNOU HROMADU Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

Termín konání: středa 11. dubna 2018 od 16.15 hod.
Místo konání: v budově Akademie věd České republiky, Národní 3, 117 20 Praha 1, II. poschodí, sál č. 206, stanice MHD Národní divadlo

Program Valné hromady (dále jen VH):
1. Prezence členů FITES.
2. Zahájení, zjištění aktuálního stavu přítomných členů FITES.
3. Volba předsedajícího – řídícího VH, volba orgánů VH, tedy členů mandátní komise, členů volební komise (skrutátorů) a členů návrhové komise.
4. Zpráva mandátové komise, ověření zda je VH usnášeníschopná (případné ukončení  VH).
5. Přijetí programu zasedání VH a Jednacího řádu VH.
6. Výroční zpráva a plán činnosti FITESu na následující období.
7. Zpráva o hospodaření, finanční situaci a rozpočet pro rok 2018.
8. Návrh Kontrolní komise FITESu k bodům 6. a 7. – usnesení k předneseným zprávám.
9. Hlasování VH o návrhu Kontrolní komise – VH schvaluje přednesené zprávy / VH bere na vědomí / VH nesouhlasí.
10. Návrhy a představení kandidátů do Výkonného výboru a Kontrolní komise.
11. Projednání návrhu úprav Stanov a hlasování.
12. Zpráva volební komise VH o kandidátech na členy Výkonného výboru a Kontrolní komise FITESu.
13. Tajná volba členů Výkonného výboru FITESu.
14. Zpráva volební komise VH o výsledku voleb do Výkonného výboru FITESu, popř. 2. kolo voleb.
15. Návrh kandidátů do Kontrolní komise a tajná volba členů Kontrolní komise FITESu.
16. Zpráva volební komise VH o výsledku voleb do Kontrolní komise FITESu, popř. 2. kolo voleb.
17. Diskuse a podněty od členů FITESu, zpráva návrhové komise – návrh usnesení VH.
18. Přijetí závěrečného usnesení VH, závěr.

Materiály pro Valnou hromadu, včetně návrhu změn a doplnění stanov, možno konzultovat na adrese: zdena.cermakova@volny.cz nebo telefonicky na tel. č. 724 216 657.

Upozornění:
V případě, že se na VH nedostaví většina členů Filmového a televizního svazu FITES, VH se nebude schopna usnášet (viz § 252 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a rozpustí se! Pokud se tak stane, Výkonný výbor v souladu s § 257 odst. 1 výše citovaného zákona a s ohledem na příslušná ustanovení Stanov svolá náhradní zasedání VH, a to na 16. května 2018 od 17.00 hodin, na stejnou, výše uvedenou adresu, sál č. 108, I. poschodí. Aktuální informaci naleznete od 13. dubna 2018 na www.fites.cz

Návrh úpravy stanov spolku: https://drive.google.com/…/1mzEnzQNjXzEW_eASpJlxnsX5h…/view…

Comments are closed.