Pozvánka: Valná hromada 2019

Výkonný výbor Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s., si Vás dovoluje pozvat na VALNOU HROMADU Českého filmového a televizního svazu FITES, z.s.

Termín konání: pondělí 23. září 2019, 17.00 hod.
Místo konání: budova Akademie věd České republiky, Národní 3, 117 20 Praha 1, II. poschodí, sál č. 206, stanice MHD - Národní divadlo

Program Valné hromady (dále jen VH):
1. Prezence členů FITES.
2. Zahájení.
3. Volba orgánů VH: předsedajícího, zapisovatele, mandátové komise, návrhové komise.
4. Zpráva mandátové komise, ověření, zda je VH usnášeníschopná.
5. Přijetí programu zasedání VH a Jednacího řádu VH.
6. Výroční zpráva a plán činnosti FITESu na následující období.
7. Zpráva o hospodaření, finanční situaci a rozpočet pro rok 2019.
8. Návrh Kontrolní komise FITESu k bodům 6 a 7, usnesení k předneseným zprávám.
9. Usnesení VH ke zprávám Kontrolní komise: VH schvaluje přednesené zprávy / VH bere na vědomí / VH nesouhlasí.
10. Diskuse a různé podněty členů FITESu.
11. Zpráva návrhové komise, návrh usnesení VH.
12. Přijetí závěrečného usnesení VH, závěr.

Materiály pro Valnou hromadu, včetně návrhu změn a doplnění stanov, možno konzultovat na adrese: zdena.cermakova@fites.cz nebo telefonicky na tel. č. 724 216 657.

Comments are closed.