Jednací řád

Článek I.

1) Výkonný výbor FITESu (dále jen V.V.) má 9 členů a schází se pravidelně 1x měsíčně, zpravidla každé 1. pondělí v měsíci. Jednání V.V. začínají zpravidla v 17,00 hodin.

2) Mimo výše uvedený termín může V.V. svolat:
a)    předseda na základě vlastního uvážení,
b)    předseda na základě návrhu alespoň tří členů V.V.,
c)    předseda na základě návrhu aspoň jednoho člena kontrolní rady FITESu.
V případě, že předseda nesvolá schůzi V.V.   podle bodu b) a c) do jednoho týdne od
předání návrhu, mohou V.V.  svolat k jednání ti členové V.V.  nebo kontrolní rady, kteří svolání V.V.  navrhovali.

Článek II.

Právo účasti na schůzi V.V.  mají:
a)    členové V.V.  a členové Kontrolní rady FITES,
b)    hosté, o jejichž účasti rozhodl V.V. svým usnesením.

Článek III.

1)  Schůze V.V.  je usnášení schopná, pokud je jednání přítomen nadpoloviční počet jeho členů.  V.V. se pak usnáší prostou většinou hlasů přítomných.

2)  Člen V.V.  může být přítomen jednání a účastnit se hlasování V.V.  i prostřednictvím dálkového přístupu (telefon, Skype apod.).

3)  V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy FITESu (dále předseda).

4) V případně nutnosti časově urgentních rozhodnutí – např. souhlas s nějakým textem dopisu apod. – V.V.  se může usnášet i korespondenčním hlasováním (dálkovým přístupem, e-mailem apod.), které řídí předseda, nebo některý z místopředsedů. (zpravidla formou tabulky ANO/NE).  Za dané situace je třeba k přijetí usnesení vždy nadpolovičního počtu hlasů členů V.V. hlasujících „PRO“ daný návrh. Závěr takového hlasování musí být podstoupen V.V.  na jeho následném presenčním zasedání a bude uveden i v zápise tohoto jednání.

Článek IV.

Jednání V.V. řídí předseda, nebo předsedající, kterého si V.V. zvolí v případě nepřítomnosti, či indispozice předsedy. Ten uděluje slovo přihlášeným do diskuse a v úvodu předkládá členům V.V. k doplnění a odsouhlasení návrh programu jednání. Každý z členů V.V. má právo navrhnout změnu nebo doplnění předloženého programu. O návrhu, jakož i o všech navržených změnách nebo doplnění V.V. rozhodne hlasováním.

Předseda (předsedající) je vázán výsledkem hlasování, tzn., že jednání pak řídí podle schváleného programu.

Diskusní příspěvek člena V.V. k projednávanému bodu programu nesmí přesáhnout 5 min., neusnese-li se V.V. jinak.

Článek V.

Povinným bodem programu schůze V.V. je kontrola zápisu z minulé schůze V.V.
Po schválení programu V.V. zvolí zapisovatele a ověřovatele zápisu. Tito, nejpozději do týdne od skončené schůze, postoupí ověřený zápis všem členům V.V. i manažer –ovi, (-ce) FITES.

Článek VI.

Členové V.V. hlasují na výzvu řídícího schůze zvednutím ruky nebo tajným hlasováním, pokud se na tomto způsobu hlasování V.V. usnese.

Pro volbu předsedy a místopředsedů je tajná volba obligatorní, stejně jako při hlasování o případném návrhu na odvolání předsedy nebo místopředsedů.

Článek VII.

Pokud  má V.V. rozhodnout o některém z odsouhlasených bodů programu jednání, je předseda (předsedající) povinen na závěr diskuse V.V., není-li již dalších přihlášených, rozpravu ukončit a o tomto bodě přečíst návrh, nebo zformulovat usnesení nebo závěr a  provést hlasování členů V.V.  Výsledek bude uveden v zápisu z jednání V.V.

V případě závažného nesouhlasu s usnesením, přehlasovaný člen V.V.  má právo připojit k zápisu své disentní stanovisko k danému bodu zápisu, které zašle písemně (e-mailem) ověřovateli bezprostředně po jednání, nebo nejpozději do tří dnů. Ověřovatel takové stanovisko připojí k zápisu.

Článek VIII.

V případě nepřítomnosti předsedy na schůzi V.V. vede jednání jeden z místopředsedů V.V. (předsedající), nebo člen-předsedající, o kterém v.v. rozhodne hlasováním při zahájení schůze V.V. Hlas tohoto člena-předsedajícího rozhoduje v případě rovnosti hlasů při hlasování V.V. podle článku III. odst. 3) Jednacího řádu. Při volbě předsedy se postupuje obdobně s tím, že ustanovení podle předcházející věty nelze v tomto případě použít.

Článek IX.

Z každého jednání V.V. – nejpozději do 7 dní od jeho uskutečnění – zapisovatel distribuuje ověřený zápis, který musí být neprodleně předán všem členům V.V. a členům Kontrolní rady. Členové V.V. napojení na internet dostávají zápis elektronickou poštou, ostatní si vyzvednou tisk po dohodě s kanceláří FITES, nebo si ho stáhnou z webu. Současně s odesláním zápisu členům V.V. a kontrolní rady se zápis zveřejňuje na internetové stránce FITESu s výjimkou zákonem chráněných údajů.